Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2018 / W przypadku zmiany polityki zostaniesz o tym poinformowany przy następnym logowaniu.

A. Wstęp

 1. Prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i staramy się ją chronić. Ta polityka wyjaśnia, co zrobimy z Twoimi danymi osobowymi..
 2. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pozwala nam używać plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

B. Gromadzenie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o twoich odwiedzinach i korzystaniu z tej strony internetowej, w tym źródło odesłań, długość odwiedzin, odsłon strony i ścieżki nawigacji na stronie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia projektu/zadania/usługi w naszym CRM - na przykład: nazwa firmy, dane firmy (np. NIP, adres), zdjęcia, adresy e-mail;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszego marketingu i / lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym informacje o tym, kiedy/jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego odnośnie zamówień, usług z których korzystasz lub transakcji dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje które publikujesz na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania jej w Internecie;
 10. informacje zawarte w komunikatach wysyłanych do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które do nas wysyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z tymi zasadami.

C. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych zasadach lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. tworzenie faktur za zadania / usługi wykonywane przy projektach;
 2. wysyłanie wiadomości e-mail o aktualizacjach zadań / usług i ich postępach;
 3. wysyłanie wiadomości e-mail o generowanych fakturach;
 4. wysyłanie e-maili o fakturach które wkrótce będą wygenerowane - przypomnienia;
 5. wysyłanie wiadomości e-mail o niezapłaconych fakturach;
 6. wysyłanie listów pocztowych informujących o niezapłaconych fakturach;
 7. wysyłanie wiadomości e-mail o czynnościach wykonywanych na koncie i projektach;
 8. personalizowanie naszej strony internetowej;
 9. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 10. przesyłanie ci towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 11. świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;;
 12. wysyłanie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności od Ciebie;
 13. wysyłanie niehandlowych wiadomości handlowych;
 14. wysyłanie powiadomień e-mail, na które wyraziłeś zgodę;
 15. wysyłając nasz biuletyn e-mailowy, jeśli się do niego zapisałeś (możesz nas w dowolnym momencie poinformować, jeśli nie będziesz już potrzebować biuletynu);
 16. wysyłanie informacji marketingowych związanych z naszą działalnością lub działalnością starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie: pocztą lub jeśli wyraziłeś na to zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podobnej technologii (możesz nas w dowolnym momencie poinformować, jeśli nie będziesz już potrzebować komunikacji marketingowej);
 17. dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika z tych informacji);
 18. zajmowanie się zapytaniami i skargami składanymi przez lub o Tobie odnoszącymi się do naszej strony internetowej;
 19. bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 20. weryfikacja aktywności użytkowników, w celu zapewenienia zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie); i
 21. inne zastosowania.

Twoje ustawienia prywatności i uprawnienia mogą być regulowane w ustawieniach po zalogowaniu;

Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub innego podmiotu będącego stroną trzecią.

Poufne informacje i/lub dane uwierzytelniające wysyłane do nas Ważne!

Jeśli prześlesz nam prywatne/osobiste informacje do wykorzystania (np. imiona,nazwiska,adresy,adresy e-mail.. itp.), wykorzystamy te informacje zgodnie z udzieloną nam licencją/uprawnieniami. Twoim obowiązkiem jest, aby te informacje zostały uwierzytelnione przez zainteresowane strony i ich zgoda/zezwolenie została uzyskana. Ważne!

Jeśli prześlesz informacje poufne i/lub dane uwierzytelniające, takie jak loginy/hasła, wykorzystamy te informacje zgodnie z udzieloną nam licencją / uprawnieniami. Te poufne informacje i/lub dane uwierzytelniające powinny zostać natychmiast zmienione po wykonaniu naszej pracy lub jeszcze wcześniej w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest, aby te informacje zostały uwierzytelnione przez zainteresowane strony i ich zgoda została uzyskana. Ważne!

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, informacje poufne i/lub dane uwierzytelniające wszystkim naszym pracownikom, funkcjonariuszom, ubezpieczycielom, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach.

Możemy ujawnić dane osobowe, informacje poufne i / lub dane uwierzytelniające wszystkim członkom naszej grupy spółek (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej podmiotom zależnym), w miarę potrzeby do celów określonych w niniejszych zasadach.

Możemy ujawnić twoje dane osobowe::

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 2. w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
 3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom i ograniczania ryzyka kredytowego);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub składnika aktywów, który jesteśmy (lub planujemy) sprzedać; i
 5. każdej osobie/instytucji, co do której zasadnie wierzymy, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszej opinii, taki sąd lub organ będzie skłonny do ujawnienia tych danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w tej polityce prywatności, nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim.

E. Prywatność dzieciy

Te usługi nie dotyczą osób w wieku poniżej 13 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

F. Międzynarodowe przesyłanie danych

 1. Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane między dowolnymi krajami, w których działamy, w celu umożliwienia nam korzystania z informacji zgodnie z przedstawionymi tu zasadami.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych prawom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chinach, Indiach oraz innych.
 3. Prywatne informacje, które publikujesz na naszej stronie lub przesyłasz do publikacji przez nasz CRM, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez innych.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zatrzymywanie danych osobowych

 1. Ta sekcja G określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych dotyczących zatrzymywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne.
 3. Niezależnie od postanowień tej sekcji G, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
  2. jeżeli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego; i
  3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszania ryzyka kredytowego).

H. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

 1. Podejmiemy adekwatne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.
 2. Przechowujemy wszystkie dane osobowe podane na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem) serwerach lub na serwerach/usługach dostawców zewnętrznych.
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.
 4. Przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

I. Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować tą politykę prywatności, poprzez publikowanie nowej wersji na naszej stronie. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce przez e-mail lub za pośrednictwem prywatnego systemu komunikacyjnego na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Możesz poinstruować nas, abyśmy przekazali Ci wszelkie informacje osobiste które o Tobie posiadamy ; przekazanie takich informacji będzie podlegać następującym zasadom:

 1. dostarczenie odpowiedniego dowodu Twojej tożsamości.

Możemy wycofać dane osobowe, o które prosisz w zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik może w każdej chwili nakazać nam, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj z góry zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych i/lub zapewniamy możliwość rezygnacji z wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich i szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację jeśli Twoje dane osobowe, które przechowujemy, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

M. Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być "stałymi" plikami cookie lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia; Z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie. Używamy zarówno sesji, jak i trwałych plików cookie na naszej stronie internetowej.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej oraz cele, dla których są używane, są określone poniżej:
  1. używamy XSRF-TOKEN aby zapobiegać atakom XSRF;
  2. używamy cookieconsent_status aby przechowywać wybór odnośnie akceptacji plików cookie (popup);
  3. używamy idevteam_crm_session w celu zapisywania sesji oraz umożliwienie logowania na naszej stronie;
  4. używamy remember_web_***** w celu zapisywania uwierzytelniania do funkcjonalności "Zapamiętaj mnie";
  5. używamy Google Analytics i Adwords w naszej witrynie, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas nawigacji po witrynie / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawia użyteczność witryny / analizuje korzystanie ze strony internetowej / administrować witryną internetową / zapobiegać oszustwom i poprawiać bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować witrynę internetową dla każdego użytkownika / reklam docelowych, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników;
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie, na przykład:
  1. w Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie, korzystając z ustawień zastąpienia obsługi plików cookie, klikając "Narzędzia", ​​"Opcje internetowe", "Prywatność", a następnie "Zaawansowane";
  2. w Firefoksie (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", ​​"Opcje", "Prywatność", wybierając "Użyj niestandardowych ustawień dla historii" z menu i odznaczając "Akceptuj ciasteczka z witryn"; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj", a następnie klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Blokuj witryny przed ustawianiem jakichkolwiek danych". "Pod nagłówkiem "Cookies".

Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na twoim komputerze - na przykład:
  1. w Internet Explorer (wersja 10) musisz ręcznie usuwać pliki cookie (instrukcje znajdziesz na http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) można usuwać pliki cookie, klikając "Narzędzia", ​​"Opcje" i "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj niestandardowych ustawień dla historii", klikając "Pokaż pliki cookie", a następnie klikając "Usuń wszystkie pliki cookie" ; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z menu "Dostosuj i steruj", klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Wyczyść dane przeglądania", a następnie wybierając "Usuń pliki cookie i inną witrynę i podłącz dane "przed kliknięciem przycisku" Wyczyść dane przeglądania ".
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.